Avtal och Villkor

Mono Loco Avtal och Villkor 

Medlemskap och entré

 • Alla medlemskap på Mono Loco (hädanefter ML) är personliga.
 • Incheckning ska alltid ske i receptionen vid entré. Detta sker via personal eller med medlemskort/blipp.
 • ML tar 50 kr i avgift för medlemskort/blip.
 • Vid borttappat eller skadat kort/blipp ber vi dig att ta kontakt med vår personal. Ett nytt kort/blipp kan erhållas för en kostnad av 50 kr.
 • Det är strikt förbjudet att släppa in icke betalande personer som ska klättra, detta kan upptäckas via kameraövervakningen i receptionen. Medlemmar som bryter mot detta riskerar att bli av med sitt medlemskap och böter på 500 kr.
 • Mono Loco äger rätt att genomföra prisändringar, ändra öppettider och villkor. De träningskort som köpts innan prishöjningen är giltiga och gäller till slutdatum med de priser som gällde vid köptillfället.
 • Presentkort och klippkort har en giltighetsperiod på 12 månader.  

 

Öppettider och tillträde till klätterhallen

 • Det är MLs ansvar att tillhandahålla information om priser, öppettider, kursutbud etc. vad gäller i ML’s lokaler.
 • Medlemskap ger tillträde till klätterhallen under de öppettider som anges på hemsidan (monoloco.se).
 • Tillträde till kurser och övrigt utbud ligger utanför medlemskapet och bokas/betalas separat.
 • Öppettider och kursutbud varierar över året och informeras via hemsida och sociala medier.   

Regler för klätterhallen och event

Genom att signera detta avtal medger du att följa MLs regler: 

 • Alla kurser, events eller födelsedagskalas avbokas senast 48 timmar innan kursen/eventet/födelsedagskalaset start. Vid akut sjukdom eller olycka ber vi er ta kontakt med Mono Loco för lösning av avbokning. 
 • Mono Loco ansvarar inte för värdesaker och andra föremål i lokalerna. På flera ställen finns skåp som går att låsa, eget hänglås krävs. Eventuella låsta skåp efter stängning kommer klippas upp för att skåpet ska kunna tillhandahållas för kunder dagen efter.  
 • Använd klätterskor vid klättring. 
 • Kom i god tid vid bokade kurser och events. Alla kurser/events/fotbollsplaner måste vara betalda innan användande/deltagande. 
 • Respektera MLs öppettider. Alla aktiviteter ska avslutas i tid så att lokalen kan stänga vid ordinarie/annonserad stängningstid. Även omklädningsrummen stänger vid ordinarie/annonserad stängningstid. 
 • Brytande av regler följs av tillsägelse. Om förbättring ej sker efter upprepade tillsägelser har ML rätt att säga upp medlemskapet, alternativt neka personen tillträde till ML’s lokaler.  

Ansvar

 • Medlemmar och besökare är själva ansvariga för sin hälsa och att delta i aktiviteter på ett sätt som inte riskerar att orsaka skada pga hälsoproblem. Medlemmar som har hälsoproblem och deltar på kurser eller aktiviteter är skyldiga att informera ML så att aktiviteten kan anpassas utifrån behov.
 • Vårdnadshavare är ansvariga för minderåriga som vistas i klätterhallen och/eller deltar i aktiviteter/kurser/event. 
 • ML är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av att kund ej följt reglerna eller på annat sätt varit vårdslös. ML är inte ansvarig för förlust av personliga föremål.
 • ML är ansvarig för skada på person eller föremål i de fall skadan orsakas av ML eller dess personal pga oaktsamhet, försummelse eller undermålig utrustning. Skulle skada ske där ML är ansvarig så gäller detta enbart person och/eller föremål, ML är ej ansvarig för indirekt skada såsom förlorad inkomst eller liknande. MLs ersättningsskyldighet är begränsad till det belopp som kan ersättas ur MLs ansvarsförsäkring  

 

Utryckningskostnad

 • Medlemmar och besökare i MLs lokaler åtar sig att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid.
 • Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem/besökare debiteras för utryckningskostnad.

 

Skador i lokalen

 • Medlem/besökare bekostar skador på interiör som orsakats av att utrustning används felaktigt.

 

Personuppgifter

 • Personuppgifter för medlemmar och personer som bokat aktiviteter/kurser/fotbollsplaner sparas i vårt bokningssystemet i enlighet med rådande svensk lagstiftning. Medlemmar är skyldiga att informera ML om ändrade uppgifter såsom kontaktinformation, bank- och kontouppgifter för autogiro mm. ML använder i första hand e-post vid kundkontakt. 
 • Vid avslutat medlemskap eller aktivitet sparas kunduppgifter i två år.    
 • I händelse av juridiska skäl att spara data kan detta göras längre än två år, samt i händelse av medlem som är avstängd på obegränsad tid (sparas i slutet system). 

 

Droger och andra illegala preparat såsom doping

 • Användandet av illegala droger eller dopningspreparat eller misstanke därav ses som ett allvarligt kontraktsbrott och kan medföra avhysning från lokalerna samt avstängning från ML utan begränsning i tiden


Pris

 • Alla priser för träningskort är angivna i svensk krona (SEK) inklusive 6% moms.
 • Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.
 • Priser för förskottsbetalda avtal kan inte ändras i efterhand.
 • Medlem som förbundit sig för en viss avtalsperiod är skyddad mot prisjusteringar under avtalets bindningstid. Ändring kan ske när bindningstiden gått ut eller förlängs med ny avtalstid. Däremot gäller förändringar av förekommande administrativa avgifter och andra priser, exempelvis moms eller andra skatter som inte Mono Loco kan påverka, även en medlem som bundit sig för viss avtalstid.
 • Kampanj-, student- och företagsavtal som innebär lägre pris och som betalas via autogiro ändras automatiskt efter bindningstidens utgång till gällande ordinarie pris vid aktuell tidpunkt. Studentpris går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan bindningstidens utgång uppvisar ett giltigt studentkort.
 • Rätt till lägre pris på grund av företagsavtal kan förlängas vid uppvisande av aktuellt anställningsbevis. Det åligger på medlemmens ansvar att bevisa eventuell rätt till reducerat pris. ML återbetalar inte månadsavgift/er som prisjusteras efter bindningstidens slut på grund av att medlem inte uppvisat giltigt studentkort/anställningsbevis i tid.

Betalning och autogiro

 • Alla medlemskap och aktiviteter betalas i förskott, via web, kassa i receptionen eller via upprättandet av delbetalningar i form av autogiro (med bindningstid utifrån längden på medlemskapet). 
 • Autogirodragningar sker den 28 varje månad, eller närmaste arbetsdag då den 28:e infaller på en röd dag. Det är kundens ansvar att se till att det finns pengar på kontot vid tiden för dragningen. 
 • Vid upprättandet av autogiro sker första dragningen för nästkommande månad samt för de dagar på innevarande månad (räknas ut automatiskt) den 28:e samma månad som medlemskapet upprättas. 
 • Om medel inte finns på kontot den 28:e sker ytterligare ett försök att dra pengar följande vardag. Om medel fortfarande inte finns kommer en faktura på månadsbeloppet samt en administrationsavgift på 50 kr att skickas ut. Skulle kunden genom sin bank säga upp medgivandet för autogirodragningar kommer en faktura på kvarvarande skuld + administrationsavgift för medlemskapet att skickas ut. 
 • Inkassoförfarande tillämpas om betalaren bryter mot avtalets betalningsregler eller uteblir med betalning.  Uppkommande extra kostnader debiteras köparen. Upprepad utebliven betalning medför rätt för ML att neka köparen att ingå nytt autogiroavtal. Efter två stycken uteblivna autogirodragningar faktureras totalsumman för träningskortet plus fakturaavgift och träningskortet sägs upp vid bindningstidens slut. 
 • Autogiroavtal kan endast upprättas med enskild fysisk person med svenskt personnummer (ej företag, grupper etc.), som innehar bankkonto i svensk bank i eget namn och som betalar kortet utan subvention. Minimiålder för autogiroavtal är 18 år.

 

Kontrakt för medlemskap samt uppsägning 

 • Våra medlemskap som erbjuds är på 1 månad, 6 månader eller 12 månader. Dessa kort ger obegränsat tillträde till klätterhallen under våra öppettider fram till medlemskapets slutdatum. Medlemskap som betalats fullt ut vid köptillfället avslutas automatiskt då giltighetstiden gått ut. 
 • Medlemskap som satts upp som delbetalningar (per månad) med autogiro har bindningstid under den längd som medlemskapet anger (6 eller 12 månader) och fortsätter därefter löpande månadsvis tills medlemskapet sägs upp. Dragningen på kontot sker den 28 e varje månad. Det är kundens ansvar att säga upp medlemskap och autogirodragningar efter att bindningstiden gått ut om medlemskapet önskas avslutas. Uppsägningstid är 30 dagar och ska skickas in skriftligt senast den 20:e i månaden. Medlemskapet avslutas månaden efter att uppsägningen kommit in.  

 

Frysning av medlemskap, klätterhallen

 • Våra medlemskap sträcker sig 6 eller 12 månader och är bindande. Möjlighet att frysa medlemskap gäller för 1 månad och enbart för medlemskap på 12 månader. Frysning av medlemskap innefattar en administrativ kostnad på 100 kr. Om ditt medlemskap är uppsatt som autogiro kommer frysningen ske från den 1:a nästkommande månad och ska begäras senast den 20:e i månaden innan frysningen börjar gälla. Dragningen kommer ej ske för den frysta månaden, men bindningstiden skjuts fram 1 månad. 
 • Frysning av kort i upp till 3 månader beviljas vid olycka (mot uppvisande av läkarintyg), flytt för arbete/studier eller graviditet. 

 

Force majeure 

 • ML ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter utanför vår kontroll (ex; brand, vattenskada, regeringsbeslut, inbrott, naturkatastrofer, terroristattack)Välkommen till oss på Mono Loco!